Doprava a platba

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

a)      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

b)      Je-li prodávající dle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

c)      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručování zboží, resp. vícenáklady spojené s jiným způsobem doručení (toto se nevztahuje na případy, kdy se dopravce v rámci uhrazené částky za dopravu pokouší o opakované doručení v případě, že kupující není v místě převzetí zastižen).

d)      Prodávající k přepravě a dodání zboží využívá přepravních služeb přepravní společnosti GLS.

Při hmotnostech vyšších než 15 kg řešíme cenu dopravy individuálně.

e)      V případě, že se jedná o zásilku těžší než 15 kg, oznámí prodávající kupujícímu cenu dopravy písemně prostřednictvím elektronické zprávy bez zbytečného prodlení po odeslání objednávky ze strany kupujícího, přičemž kupní smlouva bude mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena teprve pokud kupující cenu za dopravu objednaného zboží schválí.

f)       Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 

 

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

a)      Cenu zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit některým z následujících způsobů dle své volby:

-          v hotovosti, při převzetí objednaného zboží v provozovně prodávajícího na adrese: AJAX PILNÍKY s.r.o., Polenská 252/10, 586 01 Jihlava;

-          v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (případně platební kartou, pokud toto umožňuje zvolený způsob dopravy);

-          bezhotovostně; převodem na účet prodávajícího č. 123-6346970247/0100 (Komerční banka);

-          On-line platební bránou společnosti ComGate: (https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana):
           v rozhraní platební brány zadáte Vaše údaje (číslo platební karty, jméno jejího držitele a CVC kód).
           Veškeré transakce vedené přes platební bránu ComGate jsou zabezpečené, proto můžete být při platbě
           požádáni o zadání bezpečnostního číselného kódu, který Vám přijde formou SMS.

            Kontaktní údaje společnosti ComGate Payments, a.s.:
            Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
            e-mail: platby-podpora@comgate.cz
            tel.: +420 228 224 267
 

b)      Pokud si kupující zvolí platbu v hotovosti, kupní cena je splatná při převzetí zboží/předmětu smlouvy. V případě, že si kupující ve smyslu předchozího odstavce zvolí platbu bezhotovostní, je kupní cena splatná ve lhůtě nejpozději do 5 dnů od odeslání objednávky, přičemž závazek kupujícího je splněn dnem připsání kupní ceny ve prospěch bankovního účtu prodávajícího. Teprve po uhrazení celé kupní ceny ve prospěch bankovního účtu prodávajícího, předá prodávající ve lhůtě do 5 pracovních dnů předmět kupní smlouvy zvolenému přepravci. V případě, že prodávající v uvedené lhůtě kupní cenu neobdrží, je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

c)      Prodávající nepožaduje zálohu, nebo obdobnou platbu, pokud se v jednotlivém případě nedohodne s kupujícím jinak. V takovém případě prodávající kontaktuje kupujícího prostřednictvím emailové zprávy na elektronickou adresu uvedenou v registračním formuláři, příp. objednávce.

d)      Po uhrazení kupní ceny vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu (v příp. převzetí zboží v sídle prodávajícího na adrese Polenská 252/10, 586 01 Jihlava pokladní doklad), kterou mu zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu, kterou kupující uvedl v objednávce, příp. mu fakturu přiloží ke zboží, které se mu zasílá na dobírku.

e)      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

f)       Kupující bere na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

© www.ajaxpilniky.cz 2024 všechna práva vyhrazena | design MARKETING REVOLUTION | realizace 3Nicom