Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

a)      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti AJAX PILNÍKY s.r.o., se sídlem Polenská 252/10, 586 01 Jihlava, IČO 253 22 222, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2093 (dále též „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím – tj. zákazníkem - spotřebitelem (dále též „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese www.ajaxpilniky.cz  (dále též „webová stránka“), jehož předmětem je prodej různých druhů pilníků a rašplí.

b)      Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je podnikatelem, tedy právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

c)      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je případně možné sjednat v samostatné kupní smlouvě, přičemž v takovém případě mají taková ujednání přednost před odpovídajícími ustanoveními těchto obchodních podmínek. Pro smluvní vztah, který vznikne na základě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím webové stránky, se vždy použijí obchodní podmínky ve znění v době, kdy byla kupní smlouva uzavřena (tj. odeslána objednávka).

d)      Pro vztahy a závazky neřešené v kupní smlouvě nebo v těchto obchodních podmínkách platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a další obecně platné právní předpisy (včetně zákona 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele v platném znění) a příp. dalších právních předpisů právního řádu České republiky, které jsou platné a účinné v době uzavření kupní smlouvy.

 

KUPNÍ SMLOUVA

a)      Webová stránka obsahuje veškeré informace o zboží a výrobcích, které tvoří obchodní nabídku prodávajícího. Cena zboží je uvedena jako konečná, včetně DPH, přičemž ostatní náklady spojené s balením a dodáním výrobků a zboží jsou obsaženy níže v těchto obchodních podmínkách (článek V). Ceny zboží i ceny ostatních nákladů jsou platné po celou dobu, kdy se na webové stránce zobrazují. Tyto informace tvoří nabídku prodávajícího s tím, že kupní smlouva je ze strany kupujícího spotřebitele uzavřena odesláním objednávky přes objednávkový formulář na webové stránce, pokud není dále v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak. Přijetí objednávky potvrdí prodávající bez zbytečného odkladu kupujícímu prostřednictvím emailové zprávy odeslané na email zadaný v objednávce kupujícího, na uzavření kupní smlouvy toto potvrzení však nemá vliv. Takto uzavřenou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

b)      Objednávkový formulář, kterým si kupující v rámci webové stránky tvoří konkrétní objednávku zboží, obsahuje zejména informace o:

-          objednávaném zboží (tj. zboží, které si kupující „vložil“ do košíku na webové stránce), týkající se jeho druhu, množství, jakosti, jednotkové ceny, celkové ceny

-          způsobu úhrady kupní ceny, požadovaném způsobu doručení objednaného zboží

-          nákladech spojených s dodáním zboží.

Po dokončení vyplňování/zadávání údajů do objednávkového formuláře je kupujícímu umožněno zkontrolovat, příp. měnit zadané údaje, přičemž odesláním objednávkového formuláře uzavírá kupující – spotřebitel kupní smlouvu. Zadané údaje považuje prodávající za správné, dokud mu ze strany kupujícího není oznámen opak. Prodávající si vyhrazuje právo bez udání důvodu požadovat od kupujícího potvrzení učiněné objednávky, a to zejména, nikoli však výlučně v případě pochybností ohledně zadaných údajů, případně pokud se jedná o zakázku většího rozsahu. Kupující se v takovém případě zavazuje objednávku na požádání prodávajícímu písemně potvrdit. Kupní smlouva je pak uzavřena dnem zaslání potvrzení ze strany kupujícího.

c)      Kupující bere na vědomí, že způsob uzavření kupní smlouvy dle platné právní úpravy, zahrnuje použití komunikačních prostředků na dálku; v této souvislosti kupující prohlašuje, že náklady na internetové připojení, příp. náklady na telefonické hovory realizované v souvislosti s objednáváním zboží výše uvedených způsobem si hradí kupující sám. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

a)      Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to i bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž pokud je předmětem kupní smlouvy více druhů zboží, nebo má být objednávka kupujícímu dodávána na více částí, běží tato lhůta od dodání poslední z nich.“

b)      Prodávající upozorňuje kupujícího na skutečnost, že kupující nemá v souladu s ustanovením § 1837 písm. d) právo odstoupit od smlouvy ve smyslu tohoto článku, pokud se jedná o zboží, které bylo upraveno dle přání spotřebitele, nebo pro jeho osobu. 

c)      Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailu), přičemž k tomuto účelu je vhodné použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.

d)      Využije-li kupující svého práva na odstoupení od smlouvy a odešle oznámení prodávajícímu, zašle mu prodávající potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co jej obdrží.

e)      Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, musí být oznámení o uplatnění práva odstoupit od kupní smlouvy spolu se zbožím vráceno prodávajícímu před uplynutím 14 denní lhůty.

f)       V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce se kupní smlouva od počátku ruší. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácení zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupujícímu, který odstoupil od smlouvy, vrátí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o využití práva odstoupit od smlouvy ze strany kupujícího, všechny platby, které od kupujícího prodávající v souvislosti s uzavřením smlouvy obdržel, včetně nákladů na dodání (vyjma dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený ze strany prodávajícího). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce/objednávky, pokud kupující v odstoupení výslovně neurčil jinak.

g)      Nárok na náhradu škody, která vznikla na vráceném zboží, je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího na to, že v případě, že kupující využije svého práva na odstoupení od smlouvy a vrátí v souladu s ustanovením těchto obchodních podmínek prodávajícímu zboží/předmět smlouvy, bude prodávající vždy zkoumat za pomoci zvláštních technických prostředků (které umožňují mikroskopické prověření stavu předmětu smlouvy), zda nedošlo ze strany kupujícího k použití předmětu smlouvy. V případě, že zjistí, že kupující použil předmět smlouvy a následně využil svého práva na odstoupení, bude ze strany prodávajícího uplatňován nárok na náhradu škody (vy smyslu znehodnocení/poškození předmětu smlouvy), která vznikla v důsledku použití předmětu smlouvy. Prodávající upozorňuje kupujícího na skutečnost, že předmět smlouvy nelze jako použitý za plnou kupní cenu prodat dál a tuto skutečnost při stanovení výše nároku na náhradu škody před jeho započtením oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny ve smyslu tohoto odstavce zohlední.

h)      Pokud by byla v souvislosti s objednávkou poskytnuta kupujícímu jakákoli výhoda, např. dárek, poukaz na slevu, příp. jiné plnění, bere kupující na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy pozbývá darovací smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek, či plnění obdržené v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy. 

ODPOVĚDNOST ZA VADY

a)      Práva a povinnosti smluvních stran, plynoucích z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti za jakost, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Konkrétní podmínky pro uplatňování uvedených práv, včetně průběhu reklamačního řízení jsou uvedeny v Reklamačním řádu prodávajícího, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.

b)      Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

  •       má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které zhotovitel nebo výrobce popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu zboží,  
  •       se věc hodí k účelu, který pro její použití zhotovitel uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,  
  •       věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,  
  •       je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a  
  •       věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Nároky kupujícího plynoucí z odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí ustanoveními §2169 občanského zákoníku.

c)      Ustanovení odstavce b) tohoto článku se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, příp. na míru používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí ze strany kupujícího, který byl s tímto stavem srozuměn a v takovém stavu předmět smlouvy přebíral.

d)      Kupující je povinen při převzetí zboží od prodávajícího si zboží pečlivě prohlédnout. Při převzetí zboží od dopravce, je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

e)      Záruka za jakost, kterou prodávající poskytuje kupujícímu dle příslušných zákonných ustanovení vyjmenovaných výše v tomto článku, se nevztahuje:

  •       na běžné opotřebení zboží/předmětu smlouvy jeho používáním; z povahy předmětu smlouvy vyplývá, že se jedná o pracovní nástroj, který používáním k účelu, pro který si jej kupující kupuje, ztrácí postupně své původní vlastnosti; tuto skutečnost je kupující povinen při uplatňování nároku z odpovědnosti prodávajícího za jakost zohlednit, 
  •       na případy neodborného používání zboží, v rozporu s účelem, ke kterému se běžně používá,
  •       poškození předmětu smlouvy ze strany kupujícího.

f)       Kupující uplatňuje práva z odpovědnosti za vady zjištěné v záruční lhůtě prokazatelným způsobem (e-mailem, dopisem) přímo u prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vad předmětu smlouvy. Průběh vyřízení reklamace se řídí Reklamačním řádem prodávajícího, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Kupující potvrzuje, že se s tímto reklamačním řádem seznámil a že je mu jeho obsah znám.

g)      Každá reklamace předmětu smlouvy musí být kupujícím uplatněna písemnou formou s vyznačením důvodu reklamace, na adresu prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Bližší podmínky uplatnění reklamace jsou stanoveny v Reklamačním řádu prodávajícího, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a)      Tyto obchodní podmínky prodávajícího platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jeho splnění a další evidence ve smyslu těchto obchodních podmínek a není přístupná.

b)      Momentem uzavření kupní smlouvy přijímá kupující znění obchodních podmínek, kterými se řídí obchodní transakce prodávajícího, které se realizují prostřednictvím eshopu na webové stránce, a to včetně ceny objednaného zboží uvedeného v odeslané/potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě písemně dohodnuto jinak.

c)      Kupujícímu bude v souvislosti s kupní smlouvou doručováno na elektronickou adresu uvedenou v registračním formuláři, příp. v objednávce.

d)      Právní jednání směřující ke změně, zániku nebo zrušení smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím na dodání předmětu smlouvy vyžadují písemnou formu.

e)      Tato smlouva se uzavírá v českém jazyce a řídí se právním řádem České republiky.

f)       V případě, že některá věc není výslovně v těchto obchodních podmínkách řešena, použijí se pro její řešení příslušná ustanovení platného právního řádu České republiky.

g)      Prodávající není ve smyslu § 1826 odst. 1 vázán vůči kupujícímu žádným kodexem chování podnikatele, které by pro něj byly závazné, nebo které by dodržoval dobrovolně.

h)      Pokud se některé ustanovení obchodních podmínek stane neplatným, nebo neúčinným, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností takového ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

i)        Přílohu těchto obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

j)        V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz .

k)      Kontaktní údaje prodávajícího:

AJAX PILNÍKY s.r.o., se sídlem Polenská 252/10, 586 01 Jihlava, IČO 25 32 22 22, DIČ CZ25322222

Telefon: +420 725 823 833

E-mail: salesmanager@ajaxpilniky.cz

 

 

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a)      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů pro účely realizace práv a povinností, které byly mezi stranami založeny kupní smlouvou. Kupující dále souhlasí s vedením a zpracováním svých osobních údajů v souvislosti s vedením uživatelského účtu na webových stránkách prodávajícího.

b)      Kupující bere na vědomí, že prodávající může pověřit zpracováním osobních údajů třetí osobu. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje kupujícího poskytovány třetím osobám a prodávající nebude tyto údaje využívat ani za účelem obesílání kupujícího obchodními nabídkami prodávajícího.

c)      Kupující bere na vědomí, že je povinen tyto údaje uvádět při registraci na svém uživatelském účtu, příp. při objednávce, správně a pravdivě a je povinen informovat prodávajícího o všech případných změnách svých osobních údajů. Prodávající vychází z údajů uvedených kupujícímu v registraci, příp. objednávce, a to až do okamžiku, kdy mu budou ze strany kupujícího oznámeny údaje nové.

d)      Kupující potvrzuje, že se jedná o údaje správné a přesné a že bylo poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

e)      Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány na dobu neurčitou, v elektronické podobě automatizovaným způsobem, příp. v listinné podobě neautomatizovaným způsobem. Požádá-li kupující prodávajícího kdykoli o poskytnutí informace o zpracování osobních údajů, je mu prodávající povinen informaci podat, přičemž je v takovém případě prodávající oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nákladů na poskytnutí takové informace.

f)       V případě, že bude mít kupující za to, že prodávající (příp. jím pověřená osoba dle tohoto odstavce) provádí zpracování jeho údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího, nebo v rozporu se zákonem, může požádat prodávajícího o vysvětlení a požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav. Nadto má kupující právo, odvolat kdykoli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, který prodávajícímu udělil. 

 

Politika ochrany informací a osobních údajů společnosti AJAX PILNÍKY s.r.o. 

© www.ajaxpilniky.cz 2024 všechna práva vyhrazena | design MARKETING REVOLUTION | realizace 3Nicom