Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost AJAX PILNÍKY s.r.o., (dále jen „AJAX“), sídlem: Polenská 10, Jihlava, PSČ 586 01, poskytuje svým zákazníkům široké portfolio produktů a služeb prostřednictvím svých obchodních partnerů, vlastní prodejnou podporovanou odbornou obsluhou a provozováním e-shopu.

V rámci zajišťování svých činností zpracovává AJAX osobní údaje a vůči těmto zpracováním je společnost v postavení správce osobních údajů.

Společnost AJAX zpracovává osobní údaje zejména pro tyto účely:

 • Výkon pracovněprávní agendy,
 • Výkon smluvní a účetní agendy vůči svým zákazníkům a obchodním partnerům,
 • Zabezpečení činnosti společnosti,
 • Ochrana osob, majetku a obchodních informací,
 • Marketing.

Informace o zpracování osobních údajů:

 1.     Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) odst. 1 písmen:
 • o   subjekt údajů (fyzická osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány) udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů,
 • o   zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
 • o   zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • o   zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.
 1.     Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není AJAXu uložena zvláštním právním předpisem.
 2.     Při zpracování osobních údajů u AJAX nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
 3.     Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Tato doba může být prodloužena jen v případě, že to nařizuje právní předpis. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány.
 1.     Máte právo:
 • o   požadovat umožnění přístupu k osobním údajům,
 • o   odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů
 • o   požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u AJAXu jsou nepřesné),
 • o   požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
 • o   podat stížnost u dozorového orgánu.
 1.     Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 2.     Svá práva vůči společnosti AJAX uplatňujte prostřednictvím e-mailu: info@ajaxpilniky.cz
© www.ajaxpilniky.cz 2024 všechna práva vyhrazena | design MARKETING REVOLUTION | realizace 3Nicom