Reklamace a vrácení zboží

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

a)    Tento reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) obchodní společnostiAJAX PILNÍKY, s.r.o., se sídlem Polenská 252/10, 586 01 Jihlava, IČO 253 22 222, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2093 (dále též „prodávající“) se vztahuje na veškeré dodávky ze strany prodávajícího zákazníkům prodávajícího (dále též „kupující“), realizované v rámci podnikatelské činnosti prodávajícího na základě kupní smlouvy, tj. smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu provozovaného prodávajícím na webové adrese www.ajaxpilniky.cz (dále též „webová stránka“), jehož předmětem je prodej pilníků a rašplí (dále též „kupní smlouva“). Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího (jak pro spotřebitele, tak pro objednatele).

b)   Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího z odpovědnosti za vady zboží, které bylo předmětem kupní smlouvy (dále též „zboží“ či „předmět smlouvy“), stejně jako jejich uplatňování, se řídí tímto reklamačním řádem, obchodními podmínkami prodávajícího a případně kupní smlouvou. Ve věcech výslovně neupravených se práva a povinnosti řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (tj. § 2099 a násl., resp. § 2615 a násl. občanského zákoníku).

c)    Aktuální platné znění reklamačního řádu je vždy zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího (http://www.ajaxpilníky.cz).

VADY

a)    Práva a povinnosti smluvních stran, plynoucí z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti za jakost, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

b)   Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

 •       má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které zhotovitel nebo výrobce popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu zboží,  
 •       se věc hodí k účelu, který pro její použití zhotovitel uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,  
 •       věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,  
 •       je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a  
 •       věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Nároky kupujícího plynoucí z odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí ustanoveními §2169 občanského zákoníku.

c)    Ustanovení odstavce b) tohoto článku se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, příp. na míru používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí ze strany kupujícího, který byl s tímto stavem srozuměn a v takovém stavu předmět smlouvy přebíral.

d)   Kupující je povinen při převzetí zboží od prodávajícího si zboží pečlivě prohlédnout. Nároky z odpovědnosti za případné zjevné vady, které předmět smlouvy vykazuje při předání a převzetí je kupující povinen uplatnit u prodávajícího ihned při předání a převzetí. Prodávající neodpovídá za vady zboží, které mohly být zjištěny objednatelem již při předání a převzetí, ale objednatel je včas neuplatnil.

e)    Při převzetí zboží od dopravce, je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

UPLATNĚNÍ NÁROKU Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

a)    Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v záruční době, tj. ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud prodávající neprokáže opak. Pro kupujícího-podnikatele činí záruční doba 12 měsíců. 

b)   Záruční doba začíná běžet převzetím předmětu smlouvy kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl předmět smlouvy v opravě. V případě výměny zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba.

c)    Záruka za jakost, kterou prodávající poskytuje kupujícímu dle příslušných zákonných ustanovení vyjmenovaných výše v tomto článku, se nevztahuje:

 •       na běžné opotřebení zboží/předmětu smlouvy jeho používáním; z povahy předmětu smlouvy vyplývá, že se jedná o pracovní nástroj, který používáním k účelu, pro který si jej kupující kupuje, ztrácí postupně své původní vlastnosti; tuto skutečnost je kupující povinen při uplatňování nároku z odpovědnosti prodávajícího za jakost zohlednit,
 •       na případy neodborného používání zboží, v rozporu s účelem, ke kterému se běžně používá,
 •       poškození předmětu smlouvy ze strany kupujícího.

d)   Kupující uplatňuje práva z odpovědnosti za vady zjištěné v záruční lhůtě prokazatelným způsobem (e-mailem, dopisem) písemně s uvedením důvodu reklamace přímo u prodávajícího (AJAX PILNÍKY s.r.o., Polenská 252/10, Jihlava, email: prodejna@ajaxjihlava.cz), a to bez zbytečného odkladu po zjištění vad předmětu smlouvy. Telefonická reklamace není považována za platně učiněnou. Za písemnou formu se považuje i uplatnění vad prostřednictvím elektronické pošty.

e)    Objednatel je při uplatnění reklamace povinen uvést zejména, nikoliv však výlučně:

 •       identifikaci smlouvy, na základě které reklamaci uplatňuje za účelem prokázání, že reklamované zboží bylo skutečně zakoupeno v internetovém obchodě prodávajícího;
 •       adresu a telefonické spojení (popřípadě e-mail) kupujícího, popřípadě na kontaktní osobu oprávněnou jednat za kupujícího, a to spolu s přiložením písemné plné moci, která takovou osobu k jednání za kupujícího zplnomocňuje,
 •       podrobný popis vad předmětu smlouvy včetně určení, jaké části předmětu smlouvy se vada týká, popřípadě jak se tato vada předmětu smlouvy projevuje,
 •       kupující – spotřebitel též to, jaké právo z vadného plnění si zvolil; v případě kupujícího – podnikatele náleží volba způsobu odstranění vady prodávajícímu.

Nebude-li oznámení o uplatnění reklamace ze strany kupujícího splňovat některý z výše uvedených bodů, prodávající kupujícího na nedostatky reklamace upozorní s tím, že o dobu odstranění nedostatků reklamace ze strany kupujícího se prodlužuje lhůta pro zahájení řešení ze strany prodávajícího. Kupující je povinen zabezpečit uchování předmětu smlouvy ve stavu ke dni zjištění vady či reklamace, a to až do okamžiku prohlédnutí reklamované vady odpovědným zástupcem prodávajícího, jinak se vystavuje nebezpečí, že uplatněná práva z odpovědnosti za vady (z reklamace) nebudou uspokojena.

f)    Místem pro uplatnění reklamace je provozovna prodávajícího na adrese:

AJAX PILNÍKY s.r.o., Polenská 252/10, 586 01 Jihlava

Email: prodejna@ajaxjihlava.cz

Telefon: +420 724 225 138

g)    Nároky kupujícího z odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí § 2169 a násl. občanského zákoníku.

 

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

a)    Kupujícímu – spotřebiteli, musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s ustanovením § 605 občanského zákoníku. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu –spotřebiteli přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

b)   Lhůta 30 dnů není závazná vůči kupujícímu-podnikateli.

c)    Kupující-spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného zboží/předmětu smlouvy. Kupující-spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

d)   O výsledku reklamačního řízení se prodávající zavazuje kupujícího informovat bez zbytečného odkladu písemně, včetně uvedení toho, jakým způsobem reklamaci vyřídil; v případě, že reklamaci zamítl, uvede v oznámení důvod jejího zamítnutí.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a)    Po vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího buď e-mailem, nebo telefonicky.

b)   Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno zpět na adresu kupujícího.

c)    Prodávající vydá, případně zašle, kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.

d)   V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží ze záruční opravy do 2 měsíců od uplynutí doby, kdy záruční oprava byla vyřízena, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží.

e)    Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí o zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.

f)    Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.8.2016. Změny reklamačního řádu ze strany prodávajícího zůstávají vyhrazeny.

 

© www.ajaxpilniky.cz 2021 všechna práva vyhrazena | design MARKETING REVOLUTION | realizace 3Nicom